Get Adobe Flash player

Milieu Grimbergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Grimbergen

Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor de exploitatie van een nieuwe inrichting van klasse1.

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Ghelamco Invest, Zwaanhofweg,10 te 8900 Ieper een Milieuvergunningsaanvraag klasse 1

werd ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant voor een nieuwe inrichting (multifunctioneel project Eurostadium) gevestigd te 1853 Grimbergen,Romeinsesteenweg z/n (700),op de percelen kadastraal bekend als afdeling 4, sectie B, nrs. 229A (deel), 229B (deel), 229E, 229F (deel), 71L24, 71S23 en 112F.

Rubrieken van de VLAREM- I- indelingslijst: 3.2.2.a,3.4.2, 6.5.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 15.1.1, 15.1.2, 16.3.1.1, 16.3.1.2, 17.1.2.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.4.3, 17.3.6.3, 17.3.7.1.b, 17.4, 30.3.c, 31.1.3, 32.1.1, 39.4.1, 39.5.1, 43.1.3, 43.3.1, 43.4, 54.1 en 61.2.2.

De vergunningsaanvraag met bijlage ligt gedurende de periode van 16 december 2016 tot en met 14 januari 2017 (alle werkdagen van 8u tot 11u30 in de voormiddag en van 16u30 tot 19u15 op donderdagavond) ter inzage voor het publiek bij de cel leefmilieu van het gemeentebestuur van Grimbergen, Prinsenstraat,3 te 1850 Grimbergen.

Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht.

Mondelinge bezwaren en opmerkingen kunnen worden meegedeeld op de dienst leefmilieu, Prinsenstraat,3 1850 Grimbergen (2de verdieping) tijdens bovenvermelde dagen en uren.

Grimbergen,donderdag 15 december 2016.

Marleen Mertens burgemeester.

 

 Parking  C

Gemeente Grimbergen geeft geen bouwvergunning aan Chemalco invest, maandag 27/03/2017.

Door redactie op

Groen Grimbergen heeft zich ten volle ingezet voor deze beslissing en is vooral tevreden met het behoud van de bezwaren uit het eerste negatief advies zeker die i.v.m. het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan).

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen besliste op maandag 27 maart 2017 om geen stedenbouwkundige vergunning af te leveren aan Ghelamco Invest voor de bouw van een multifunctioneel complex op Parking C. Het college levert geen bouwvergunning af omdat verschillende aspecten van de ingediende projectaanvraag onverenigbaar zijn met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening.
Enkele weken geleden, op 20 februari 2017, besliste het college al om een negatief preadvies uit te brengen. Op donderdag 23 maart 2017 – net binnen de voorziene termijn – ontving de gemeente het summier negatief advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Ruimte Vlaanderen. Hierdoor kon het college op 27.03.17 haar definitieve beslissing nemen en was er geen enkele reden om af te wijken van het oorspronkelijk advies. Een aantal argumenten die het college aanhaalt zijn:

Het project is niet in overeenstemming met het GRUP
Het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan) bepaalt dat een project dat op parking C wordt gerealiseerd maximaal 20.000 m² kantooroppervlakte en maximaal 50.000 m² recreatieve oppervlakte mag omvatten. Ghelamco verantwoordt het voorgestelde oppervlaktegebruik o.a. door aan het stadion in hoofdzaak een socioculturele in plaats van een recreatieve functie toe te kennen. Het gebouw werd echter duidelijk ontworpen als voetbalstadion, waardoor de hoofdbestemming recreatie moet zijn. Ook de toewijzing van een hoofdfunctie aan andere ruimten roept vragen op. Zo worden delen van parkings onterecht als openbare of private nutsvoorzieningen aangegeven.
Hierdoor wordt de maximale oppervlakten die het GRUP toelaat voor
kantoren en recreatie overschreden.  
Openbaar vervoer
Er zijn in de aanvraag onvoldoende garanties opgenomen om het projectgebied aan te sluiten op de toekomstige tram- en metro-infrastructuur. Dit is ook een zorg van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, dat verwacht dat met alle betrokken partijen een mobiliteitsconvenant wordt afgesloten. Op vandaag liggen in dit verband echter enkel ontwerpteksten voor, die niet ondertekend werden door De Lijn, de MIVB enz.
Parkeercapaciteit
De nieuwe activiteiten die Ghelamco op de site wenst te ontwikkelen brengen bijkomende parkeernoden met zich mee. Hierdoor is er onvoldoende parkeerruimte voorzien om de parkeervraag bij een grote beurs in combinatie met dagelijkse activiteiten op de site of bij een groot concert in het multifunctioneel complex op te vangen.
Ghelamco geeft evenmin aan welke maatregelen er genomen zullen worden als de parkings volzet zijn.  

Effecten voor de buurt

Uit verdere analyse van de plannen concludeert de gemeente dat de inplanting van de campus negatieve effecten zal hebben op de omwonenden. Er zullen schaduweffecten ontstaan door de hoogte van het gebouw en de plaats waarop het ingeplant wordt.

De gemeente is ook van oordeel dat het park onvoldoende toegankelijk is voor de zachte weggebruiker waardoor het zijn positief effect op de buurt mist. 

Buurtweg
Er loopt over Parking C nog een buurtweg die het afleveren van een bouwvergunning momenteel onmogelijk maakt.

 

Gemeente Grimbergen buigt dan toch voor chantage van Chemalco invest.

Groen geeft dan toch toe aan druk van VLD en CD&V en stemmen positief voor afschaffing van buurtweg n°3 op parking C.

Lees meeeer…..

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen besliste op

maandag 20 februari om geen bouwvergunning te geven aan Ghelamco Invest,

voor de bouw van het Eurostadion op Parking C.

Lees hier meeeeeer……

U begrijpt dat de bouw van dit multifunctioneel project Eurostadium  op parking C liggend op Grimbergs grondgebied geen goede zaak is voor het Beverbos die er vlak naast ligt en waarvoor Natuurpunt onlangs een biodiversiteits charter ondertekende met de gemeente Grimbergen.
Ik denk aan lichthinder (vervuiling) lawaai voor vogels en andere dieren die er gevestigd zijn en er waren voor dat de plans van dit project op tafel kwamen.
Fijn stof, meer CO2 uitstoot (klimaat actieplan gemeente Grimbergen) en wateroverlast in gans de maalbeekvallei.
Ik wil ook wel melden dat Natuurpunt niets heeft tegen een nationaal voetbalstadion.
Maar de voorgestelde locatie lijkt mij helemaal niet geschikt.
Om zo een groot project te kunnen dragen en zo een massa mensen aan te voeren en ook terug naar huis te brengen, is er minstens een treinstation op loop afstand nodig.
De trein is het enige openbaar vervoer die zo veel mensen op een milieuvriendelijke manier kan vervoeren.
Lees artikel in bruzz   “Too-big-too-soon”  van professor Willy Miermans emeritus verkeerskunde aan de universiteit Hasselt.

—————————————————————————————————————————————————————

Naam                                                                                                                                         Grimbergen,11 januari 2017

adres

1850 Grimbergen

Betreft: Bezwaarschrift inzake de Milieuvergunningsaanvraag van Ghelamco Invest N.V.

 

Aan het college van burgemeester en schepenen te Grimbergen.

Geachte,

Bij wijze van deze brief, wil ik bezwaar aantekenen tegen de milieuvergunning voor het project van de stad Brussel om op parking C een multifunctioneel complex met 60.000 zitplaatsen laten bouwen, met daarbij dan nog een immens revalidatiecentrum met (hotel) accommodatie van 600 kamers. Daarbij nog een paviljoen met een bibliotheek, zaal en alle technische installatie voor het produceren van de nodige elektriciteit, verwarming of koeling voor het ganse complex. De stroomvoorziening zou zelf opgewekt worden met een gas centrale.

Dit is allemaal gelegen op de Romeinsesteenweg z/n (700) te 1853 Grimbergen.

Voor dit alles zijn er in totaal 10.000 parkeerplaatsen voorzien, onder het revalidatiecentrum die ook dienstig zouden moeten zijn voor de Eeuwfeestpaleizen, de eventzaal Paleis 12, het Neoproject, een park&ride, …  Dan zijn er nog eens een 1000 tal parkeer plaatsen onder het multifunctionele complex.

De toeloop van 60.000 mensen 1 à 2 uur voor een event of een voetbalmatch en het vertrek erna, zal in ieder geval een ongeziene beweging veroorzaken.

Dit zal ertoe leiden dat enerzijds bezoekers zich zullen gaan parkeren tot voorbij Strombeek-Bever en Wemmel, om dan een wandeling van een 30 min te maken tot aan het stadium.

Anderzijds zullen de 15 à 20.000 extra wagens een verkeerschaos veroorzaken zowel op de ring als in de wijde omgeving.

Voor Grimbergen heeft dit megalomane project van de stad Brussel geen enkele meerwaarde. Vermoedelijk zal de tewerkstelling van de lokale bevolking gering zijn.

Moeten wij als inwoners dan ook nog eens een nationaal voetbalstadium erbij nemen en extra verkeersoverlast?

U begrijpt dat dit geen goede zaak is voor de leefbaarheid van de omgeving en Strombeek-bever, te groot project dat de draagkracht van de omgeving overschrijdt.

De leefbaarheid van de ruime omgeving komt in de verdrukking.

Mobiliteit, toenemende verkeersdrukte en daardoor toename van fijn stof, risico’s gezondheid omwonende.

In het rapport staat ergens vermeld,” dat er een lichte verslechtering van de luchtkwaliteit verwacht kan worden”. Elke verslechtering is te veel op een locatie waar

nu reeds regelmatig de EU normen voor fijn stof en andere vervuilende stoffen overschreden wordt.

Om zo een groot project te kunnen dragen en zo een massa mensen aan te voeren en ook terug naar huis te brengen, is er minstens een treinstation op loopafstand nodig.

De trein is het enige openbare vervoer die zo veel mensen op een milieuvriendelijke manier kan vervoeren.

Wat gebeurd er bij de opbouw van dit project, dan zijn er beperkte parkeer mogelijkheden op parking C voor evenementen in de buurt ook voor het Boudewijn stadion die dan nog moet dienen?

Wat gebeurd er als de werken voor de aanpassing van de ring ( 2019) van start gaan?

Wanneer komt er meer openbaar vervoer,tram enz?

Allemaal zeer onduidelijk.

U begrijpt ook dat dit geen goede zaak is voor het Beverbos, waarvoor we onlangs een charter ondertekende tussen Natuurpunt en de gemeente Grimbergen in verband met de biodiversiteit.

Ik denk maar aan lichthinder (lichtvervuiling) en lawaai ten nadelen voor de vogels en andere dieren die er gevestigd zijn en er waren voor de plannen van dit project op tafel kwamen.De impact onder meer door lichthinder en geluidhinder op de habitat van drie roofvogels (wespendief, kromvalk en sperwer ) en van de boerenzwaluw en de huiszwaluw (Hof te Bever, kasteel van Bever) die voorkomen op de lijst van bedreigde diersoorten, waarvan niets vermeld werd in dit dossier.

Fijn stof ,meer CO2 uitstoot, de gemeente Grimbergen heeft zojuist een klimaatsplan uitgewerkt in samenspraak met de provincie Vlaams Brabant om de CO2 uitstoot te doen dalen met 20%. En nog meer in de toekomst, wat zeker nodig zal zijn om binnen de 2° C opwarming te blijven, wat al een beetje een utopie word, als ik zie hoe wij leven?

We krijgen nu al zoveel vliegtuigen over ons hoofd heen, die ook wat uitstoot aan fijn stof en CO2 veroorzaken.

Hoe kan dat nu, dit zijn tegenstrijdige signalen die jullie zouden geven, hoe kunnen jullie de bevolking aanzetten tot minder vervuiling en uitstoot als jullie zelf niet het goede voorbeeld geven.

Waar is de voorbeeld functie van gemeente en provincie, dit gaat de mensen weer demotiveren om er zelf iets aan te doen en de motivatie is al vrij laag.

“De politiekers doen toch niets hoor ik mensen zeggen”,dus waarom zouden we!!!!

In Antwerpen willen ze de verkeersdrukte verminderen.

1-      Door lage emissie zonen, alle vervuilende wagens ouder dan 10jaar worden geweerd.

2-      20./25.000 wagens, misschien wel meer moeten op de ring in Antwerper er uit voor de werken aan Oosterweel te kunnen aanvatten.

Met dit project van het Eurostadion ga je het verkeer doen toenemen in plaats van af te bouwen!!!!

Er staan nu op parking C 150 zomereiken die worden gekapt, wat komt er in de plaats, aangezien er geen aanplantingsplan ( bij de bouwaanvraag) voorzien is, weten wij niet of en waardoor deze bomen die nu voor opvang van CO2 zorgen, zullen vervangen worden. Weinig of geen uitleg over groen aanplanting, word dit park rond gebouwen toegankelijk voor iedereen, gratis?

Niet voldoende klimaatneutraal.

Een centrale energie opwekker zal instaan voor de productie van warmte en koeling voor de drie gebouwen, door middel van gasketel en koelmachines. Dus uitstoot van CO2. Het principe van warmte-krachtkoppeling zal toegepast worden, zodat de warmte die opgewekt wordt ook nuttig gebruikt wordt om elektriciteit te produceren. Elektriciteit wordt ook geleverd door zonnepanelen en het elektriciteitsnet dient als back-up. Er zijn ook diesel nood generatoren voorzien.

In de niet-technische samenvatting wordt toegegeven dat er aanzienlijke en nagenoeg continue geluidsoverlast zal zijn door de WKK-installatie in de noordoostelijke hoek van het gebied, dicht tegen de woningen van de Gentsestraat.

De ventilatie van beide parkings (1.000 plaatsen onder het multifunctionele gebouw en 10.000 plaatsen onder de campus) zal gebeuren via 4 schouwen die ook gebruikt worden voor de evacuatie van de verbrandingsgassen van de energiecentrale; de hoogste schouwen zullen 40m uitsteken, zodat de uitstoot (pollutie) niet op de site zelf terugvalt maar verder verspreid wordt over de buurgemeenten. Bij Zuid/Westen wind  over Grimbergen / Humbeek dus!!!!

En dan moet ik het nog hebben over de wateroverlast in gans de maalbeekvallei die nu al dramatisch is bij de minste stortbui of (onweer).

Voor wat de waterhuishouding betreft, zal het rioolwater afgevoerd worden langs het rioolsysteem van de stad Brussel, naar het zuiveringsstation van Vivaqua.                                  In het natuurreservaat Beverbos zijn echter een groot aantal bronnen van zuiver water (kwelwater) die gevoed worden door grondwater uit het Beverbos gebied, die van levensbelang zijn voor de aanwezige fauna en flora. Volgens de plannen van de projectontwikkelaar gaat het ‘grijze’ hemelwater, na opslag, op verschillende plaatsen terug gepompt worden 50 / 80m diep in de zand en kalklagen langs de rand van het project met de Ring O.  Deze nog experimentele methode is nog betwist in Vlaanderen.

Conclusie,

Ondanks de voorgestelde maatregelen van Ghelamco (cfr. eenzijdige verbintenis) en de beloofde flankerende maatregelen betreffende het openbaar vervoer, zal het project een enorme impact hebben op de verkeersleefbaarheid van de omgeving in Strombeek, Wemmel en Laken. In de eenzijdige verbintenis wordt het gebruik van
openbaar vervoer, carpooling, (brom)fietsen enz. gestimuleerd maar dit is weinig realistisch omwille van onder meer de volgende redenen:

1. Ghelamco heeft géén vat op de planning en uitvoering van werken door de MIVB en De Lijn, noch op korte, noch op lange termijn. Idem voor de werken die Wegen en Verkeer Vlaams Brabant moet uitvoeren voor de fietsinfrastructuur.

2. Ghelamco vertrekt van een minimalistische inschatting van het autoverkeer. De modal split van 70 % die moet gehanteerd worden, zal zorgen voor 30.000 extra autobewegingen (toekomen en vertrekken) per dag, met een onbetwistbare stijging van fijn stof in de wijde omgeving ;

3. De onvermijdelijk toenemende filevorming op de Ring 0 (tussen Groot-Bijgaarden en het viaduct van Vilvoorde) en op het knooppunt met de A12 zal het gebruik door automobilisten van alle beschikbare alternatieve trajecten op parallelle wegen in Grimbergen en de naburige gemeenten juist in de hand werken.

Door het uitbreiden van de oorspronkelijke bestemming van het project, namelijk het bouwen van een voetbalstadion, en het creatief invullen van een reeks bestemmingen die de toegelaten oppervlaktes door het GRUP VSGB met een factor 10 overschrijden, komt men tot een concentratie van verkeer en dagelijkse toestroom van duizenden personen die het draagvlak van de beschikbare ruimte op een onverantwoorde wijze belasten. Aan de leefbaarheid en de woonkwaliteit voor de bewoners van de onmiddellijke buurt van het project wordt onherroepelijk schade toegebracht.

Gevolg gevend aan en in lijn met het eisenpakket goedgekeurd door de Gemeenteraad op 14 mei 2014, dient het gemeentebestuur de strikte naleving van haar Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (vastgelegd door de Gemeenteraad op 23 september 2010) en van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VSGB (vastgelegd door de Vlaamse Regering op 16 december 2011), te handhaven.                                                                                                                            Daarom moet het toekennen van een milieuvergunning aan het project negatief geadviseerd worden.

Met achting

Naam en tekenen.
————————————————————————————————————————————————————————

Grimbergen ontving bouwaanvraag voor Eurostadion op parking C.

Op 16 november 2016 ontving de gemeente Grimbergen de bouwaanvraag voor het Eurostadion en voor de andere infrastructuur die projectontwikkelaar Ghelamco Invest nv wenst te realiseren op Parking C.

Nu hebben de gemeentelijke administratieve diensten 30 dagen de tijd om het dossier te onderzoeken op volledigheid en ontvankelijkheid.

Op 12 december 2016 wordt er om 19 uur voor alle inwoners een infovergadering georganiseerd, waar de bouwheer zijn project zal voorstellen.

Deze vergadering vindt plaats in het cultuurcentrum Strombeek /Grimbergen.

De finale beoordeling van de bouwaanvraag houdt rekening met de ontvangen adviezen, de ingediende bezwaren en de gemaakte opmerkingen.

Het hele proces wordt afgerond uiterlijk 105 dagen volgend op de volledigheid- en ontvankelijkheidsverklaring van het dossier.

info Het Nieuwsblad.

Er  werden  opmerkingen gemaakt over het MER ( Milieu Effecten Rapport) voor het  Eurostadion op

Parking C.

Het natuurgebied Beverbos ligt immers op minder dan één kilometer van Parking C en al het regen- en afvalwater zal via de Leestbeek in de Maalbeek vloeien.

Er werd daarom gevraagd om in het MER ook de impact op Beverbos te onderzoeken.

De huidige plannen lijken immers onvoldoende uitgewerkt om te verhinderen dat grijs water (water van de parkeerplaats,vervuild met olie) in de Maalbeek stroomt.

Na vele jaren een open riool te zijn geweest,leven er opnieuw vissen in de Maalbeek,dank zij het afkoppelen van de rioleringen in Wemmel.

Daarenboven is er gevraagd geweest ook de impact van lichthinder te laten onderzoeken.

Samen met onze zuster afdeling in Wemmel volgen we dit dossier van nabij op, o.m. via de milieuraad.

 

Uitspraak vrederechter : verjaring buurtweg

Parking C

 

Beste Sympathisanten,

U hoorde het waarschijnlijk in het nieuws in diverse kranten
hier en hier en ook hier
 In de procedure die Ghelamco had aangespannen tegen de gemeente Grimbergen heeft het bakzeil gehaald, de rechter besliste dat de normale administratieve procedure moet gevolgd worden om tot opheffing van de buurtweg over te gaan.
Even pro memorie
:
Eind April dit jaar daagde Ghelamco de gemeente Grimbergen voor de rechter, de rechter moest oordelen dat deze weg al 30 jaar in onbruik was.
Aanvankelijk maakte de gemeente een erg sterk dossier om te bewijzen dat deze weg nog steeds in gebruik was.
Op 24 juni een paar dagen voor zitting op het vredegerecht keerde de gemeente haar kar en stemde ze op de gemeenteraad meerderheid (CD&V, O-VLD, Groen) tegen oppositie in met een dading. De details kon u hier op onze site lezen
Een aantal van de buurtbewoners hadden zich intussen tijd betrokken partij gesteld en een advocaat onder de arm genomen.
De vrederechter kwam op 4 augustus poolshoogte nemen op parking C.
Op  6 september besliste de vrederechter dat deze buurtweg niet verjaard was en dat om deze af te schaffen de administratieve procedure gevolgd moet worden.
meer info over deze procedure kan u hier vinden :
Wij zijn blij dat de rechter heeft beslist dat de administratieve procedure moet gevolgd, dat we een advocaat onder de arm hebben genomen en ons betrokken partij hebben gesteld en vooral  dat het grove geld het niet gewonnen heeft van het recht en de rechtstaat.

Dit is nog maar de eerste stap van de stappen die we nog verder willen zetten, we kunnen al uw hulp gebruiken, laat van u horen tijdens de inspraakprocedures : afschaffing buurtweg, bouwvergunning, … en/of leg uw steentje bij om ons te helpen verdere procedures te bekostigen.

 

Gemeenteraad Grimbergen keurt beheersplan Oostelijke Maalbeekvallei goed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimbergen doet wat België in zes jaar niet kan.

Het Grimbergse klimaatactieplan werd in 2015 op 26/november,op de gemeenteraad unaniem goedgekeurd!

Het Grimbergse klimaatactieplan bevat een overzicht van de acties die de gemeente zal ondernemen om haar streefdoel in 2020 te bereiken. ( Voor meer details klik hier klimaatactieplan)

Rekening houdend met de huidige situatie zullen er vooral inspanningen geleverd worden om de CO2- uitstoot voor verwarming van gebouwen te verminderen.

De transportsector is de tweede prioriteit.

“In 2014 ondertekende Grimbergen samen met 57 Vlaamse-Brabantse gemeentes het Europees burgemeesterconvenant.

Met deze engagementsverklaringen neemt de gemeente zich voor om een krachtig,actief en volgehouden klimaatbeleid te voeren.”

Grimbergen nam reeds talrijke belangrijke maatregelen.

Zo wordt het gemeentelijk wagenpark sinds 2014 stelselmatig vergroend.

Afgeschreven dieselwagens worden vervangen door wagens op aardgas.

Tegen eind dit jaar zijn er al vier in circulatie.

Voor korte verplaatsingen kunnen personeelsleden van het gemeentebestuur gebruik maken van een dienstfiets.

Het college van burgemeester en schepenen keurde met ‘Kyoto in de wijk’ een actieplan goed voor wijkgerichte renovaties.

Om haar streefdoel te bereiken zal de gemeente samenwerken met zoveel mogelijk betrokkenen: bedrijven, organisaties, burgers en kennisinstellingen.

Terugblik 2015.

Op 01 oktober 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de gemeente Grimbergen en Wemmel.

De overeenkomst heeft tot doel de biodiversiteit van het Beverbos te versterken met aanwezigheid van zachte recreatie.

Zowel de gemeente als Natuurpunt beheren een vijftal hectare op het grondgebied van Grimbergen.

De door Natuurpunt beheerde gronden zijn eigendom van de provincie Vlaams- Brabant.

Daarenboven beheert Natuurpunt nog 15 hectare in Wemmel,die eigendom zijn van de gemeente Wemmel.

De gemeente Grimbergen is recent gestart met de uitvoering van een beheerplan en er werden maatregelen genomen om de negatieve effecten van erosie tegen te gaan.

Via de overeenkomst zullen een aantal knelpunten worden aangepakt: de verbetering van de wandelwegen, sluikstorten,erosie,illegale jacht en bestrijding van invasieve exoten.

Er zal ook gezamelijk gezocht worden naar het optimale beheer van de percelen die op de aardgasleiding van Fluxys liggen en die vorig jaar werden gerooid ( om de gasleiding niet te beschadigen dienen de wortels van bomen en struiken om

de tien jaar te worden verwijderd, ofwel moet de groei van bomen en struiken worden verhinderd door maaibeheer).

Grimbergen  –

Op donderdag 1 oktober 2015,ondertekende het gemeentebestuur van Grimbergen, vertegenwoordigd door Jozef Smets, voorzitter van de gemeenteraad, een samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt. Grimbergen en Natuurpunt hebben de gezamenlijke intentie om het Beverbos verder te ontwikkelen in functie van de biodiversiteit met aanwezigheid van zachte recreatie.

Eind augustus besliste de gemeenteraad van Grimbergen om deze samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Het Beverbos is nu eigendom van drie spelers:

het gemeentebestuur van Grimbergen, het gemeentebestuur van Wemmel en de provincie Vlaams-Brabant.

Tot nog toe was er geen overleg tussen Grimbergen en de andere eigenaars over het beheer van dit gebied.

Vanaf nu komt daar verandering in.

De verschillende eigenaars zullen in nauwe samenwerking en in nauw overleg met Natuurpunt het beheer van de verschillende percelen op elkaar afstemmen en gezamenlijk de knelpunten aanpakken.

Om de samenwerking tussen Grimbergen en Natuurpunt in goede banen te leiden komt een beheerscomité  minstens twee keer per jaar samen om de beheerswerken te bespreken en oplossingen te zoeken voor de knelpunten.

Info Het Nieuwsblad.

 

Door redactie op vr, 26/02/2016 – 16:47

Watermolens en vijvers, een afwisselend landschap met bosjes, knotwilgenrijen, hooi- en weiland maken van de Maalbeekvallei één van de pareltjes van onze gemeente.

In 1980 werd dit gebied als dorpsgezicht beschermd. Met het goedgekeurde beheersplan wil Grimbergen de natuur en het erfgoed ervan opwaarderen.

 

Grimbergen – Begin 2013 gaf het gemeentebestuur opdracht tot opmaak van het plan dat op de gemeenteraad van 25 februari werd goedgekeurd.

Het plan vertrekt van de enorme mogelijkheden die “de wieg van Grimbergen” te bieden heeft.

Zowel voor de natuurliefhebber als voor wie interesse heeft voor ons erfgoed, zowel voor de wandelaar als de bewoner is dit gebied uniek.

Een oase van rust in de schaduw van de basiliek. Prachtig natuurschoon, mooie wandelpaden en caféterrassen waar het fijn vertoeven is.

 

Schepen van leefmilieu Eddie Boelens: “Het plan wil deze troeven volop uitspelen.

Voor de vele percelen waarvan de gemeente eigenaar is worden gepaste beheersmaatregelen voorgesteld.

De herinrichting van de recreatiezone tussen de Oyenbrugstraat en het recreatief vliegveld vormt daarbij een belangrijke uitdaging.

Kleine landschapselementen, de verplaatsing van de omheining van het vliegveld, de aanleg van een boomgaard op het huidige voetbalplein, het verplaatsen van het skatepark en een wandelpad naar het JOC kunnen dit gebied beter integreren in de vallei.”

 

Burgemeester Marleen Mertens: “Ook privé eigenaars kunnen hun steentje bijdragen tot de herwaardering van de vallei.

Minder verharding van opritten, afspraken betreffende de aanleg van hagen, het eigen groenafval composteren…, het kan wonderen verrichten.

Wie gepaste beheersmaatregelen wil realiseren zal dankzij het plan subsidies kunnen aanvragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.”

De aanwezigheid van het water wordt volop uitgespeeld.

Gerichte ingrepen zullen de ecologische waarde van een aantal vijvers verhogen.

Op sommige plaatsen kunnen de oevers van de beek zachter afhellen en zullen lagere natte zones tot stand komen.

Aangezien de waterkwaliteit van de beek verbetert is het hoog tijd om via vistrappen de vismigratie over de drie molens mogelijk te maken.

Nieuwe wandelpaden worden voorgesteld.

Wandellussen, dwarsverbindingen die de vallei verbreden, een wandelpad langs een groot deel van de beek en kijkassen zullen het gebied nog aantrekkelijker maken.

Op de meest vervelende kasseistroken komen er comfortstroken voor fietsers.

 

Na de goedkeuring door de Vlaamse Regering blijft het plan twintig jaar geldig.

Twintig jaar om deze parel met gerichte maatregelen te doen blinken als een diamant!

 

Een reactie van een wandelaar in het Lintbos.

Hallo allen,

Dit moet ik effe kwijt.
Vandaag, tijdens onze wandeling in het Lintbos, werden we onaangenaam verrast door een loslopende hond die een,
net zelf gevangen, haas aan het opvreten was.
Het baasje, mevrouw, stond rustig naast haar hond te bellen en negeerde haar hond en de voorbijgangers totaal.
We hebben haar aangesproken en gevraagd om haar hond aan de leiband te houden, maar zij vond het heel normaal dat haar hond dit zomaar deed.
“je moet de natuur haar gang laten gaan”.
was haar antwoord.
Zelfs wanneer ik haar vroeg of ze de bordjes aan de inkom niet gezien had, bleef ze bij haar standpunt.
Een leiband had ze niet bij (lag in de auto).
Een andere mevrouw die ook met haar hond (die wel aan de leiband was) op wandel was had de mevrouw in kwestie al aangesproken, maar ook zij kreeg het deksel op haar neus.
Dit werd ons te veel en we hebben dan ook de politie gebeld.
Na even te wachten zijn die aangekomen, mevrouw was net weggereden, maar we hadden haar nummerplaat genoteerd.
Ze zal hoogstwaarschijnlijk een GAS boete krijgen.
Toch spijtig dat er nog steeds (te veel) mensen zijn die de regels niet volgen, en geen respect hebben voor de bewoners van het bos, en de andere natuurliefhebbers.
En het zijn net die enkelingen die echte hondenliefhebbers een slechte naam geven.
Na dit voorval hebben we onze wandeling voort gezet in dit mooi stukje natuur waar we toch wel heel fier mogen op zijn.
groetjes
/paul